اخبار ۳

در واقع، قبل از شروع، دستورالعمل های صفحه پلاگین را دقت بخوانید. این مورد از پریدن به تنظیمات و دیدن روش واضح برای ایجاد اسلایدها از ابتدا نیست.در واقع، قبل از شروع، دستورالعمل های صفحه پلاگین را دقت بخوانید. این مورد از پریدن به تنظیمات و دیدن روش واضح برای ایجاد اسلایدها از ابتدا نیست.