استاندارد سازی

 

ضرورت تشكيل بخش

در سال های گذشته بروز اتفاقات ناگوار حاكی از عدم رعايت نكات ايمنی و بروز نقص در وسايل تفريحی و كم توجهی برخی از سازندگان بی کیفیت تازه کار و کسانی که واسطه بوده اند و خود را سازنده معرفی کرده اند ، وارد كنندگان و بهره برداران وسايل تفريحی بوده است. بر اين اساس از ابتدای دهه نود بخش بازرسی تجهيزات شهربازی فعاليت خود را در راستای ايمن سازی مراكز تفريحی آغاز نمود و پس از ابلاغ رسمي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران مبنی بر الزامی بودن استاندارد سازی مراكز تفريحی از ابتدای سال ۸۷ به طور وسيعی گسترش داد.

 

فعاليت های صورت گرفته در مسير ايمن سازی مراكز تفريحی توسط اين بخش

۱- انتخاب استانداردهای استراليايی AS 3533 به عنوان مرجع مناسب برای تدوين استانداردهای ملی وسايل تفريحی شهربازی ها در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به دليل جامعيت آنها و واگذاری امر ترجمه و تدوين اين استانداردها به شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران
۲- ترجمه استانداردها و تشكيل جلسات متعدد با نمايندگان سازمان استاندارد، دفتر فنی وزارت كشور، استانداری تهران، سازندگان، طراحان وسايل تفريحی شهربازی ها و اساتيد دانشگاه و تدوين استانداردهای ملی ISIRI 8987 در ۳ بخش طراحی و ساخت، بهره برداری، تعميرات، نگهداری و بازرسی حين بهره برداری نمود توسط بخش بازرسی تجهيزات شهربازی اين شركت و مشاركت در تدوين استاندارد ISIRI 11389 در خصوص تجهيزات و سازه های بادی و استاندارد ISIRI 6436 در خصوص وسايل ساده پاركی.
۳- اطلاع رسانی وسيع به شهرداری ها، شهربازی ها، مراكز تفريحی و سازمان پارك های سراسر كشور از ابتدای سال ۱۳۸۱ توسط اين شركت در خصوص لزوم ايمن سازی وسايل تفريحی از طريق مكاتبه، مذاكره و اعلام آمادگی جهت انجام بازرسی از اين وسايل
۴- انجام بازرسی های اوليه و تهيه گزارش ارزيابی مقدماتی وضعيت موجود وسايل تفريحی مستقر در و شهربازی ها و گزارش موارد عدم انطباق به طرف های ذيربط

۵- انجام بازرسی های ادواری نوبت دوم
برروی وسايل تفريحی در حال بهره برداری
۶- بازرسی حين ساخت و حين نصب وسايل تفريحی شهربازی ها بر اساس درخواست متقاضی

 

 بازرسي حين ساخت

بازرسی حين ساخت وسايل تفريحی به منظور حصول اطمينان از توليد وسايل تفريحی ايمن و استاندارد اولين گام در ايمن سازی شهربازی ها به شمار ميرود. هدف از اين بازرسی بررسی انطباق اسناد و مدارك فنی، نقشه های ساخت و فرآيند ساخت وسيله تفريحی با الزامات استاندارد می باشد كه در راستای آن بازرسی از مواد اوليه مصرفی، انجام آزمونهای غير مخرب و بررسی های ابعادی و ظاهری و در نهايت آزمون های عملكردی توسط بازرسان واجد صلاحيت صورت می گيرد.